Sobre grupos de interés

Perquè el registre de grups d’interès no desvirtuï la funció de la societat civil

Perquè el registre de grups d’interès no desvirtuï la funció de la societat civil burocratitzant-la i creant dinàmiques clientelars

Xnet ha participat en els procediments de consulta prèvia dels Avantprojectes de Llei d’Elaboració de Normes i dels Grups d’Interès i la Representació d’Interessos davant les Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. En ambdós procediments ha fet constar el seu posicionament, ja manifestat l’any 2017, fent l’aportació següent:

Tenint present la Sentència del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de maig mencionada a la Memòria preliminar sobre l’Avantprojecte de llei del procediment d’elaboració de normes, preguem es considerin les propostes que ja vam enviar l’any 2017. L’accent ha de ser en la transparència de l’agenda dels servidors públics.
Al text Proposem 4 mesures:
https://xnet-x.net/ca/sobre-grupos-de-interes/

Actualment, els registres d’interessos obliguen molt més a la ciutadania que no als qui realmente haurien de fer aflorar, perpetrant l’asimetria de poder i desincentivant la participació activa de les persones en la gestió pública.

La transparència ben entesa hauria de posar la pressió sobre l’agenda de les institucions fent d’obligat compliment real la publicació de totes les reunions dutes a terme tant amb lobbistes professionals com amb la societat civil, això sense necessitat d’exposar les dades personals d’aquests últims.

És convenient preveure disposicions perquè no es requereixi la identificació personal dels qui, des de la societat civil organitzada i sense ànim de lucre, aportin exigències i recomanacions per a les legislacions i polítiques públiques. S’ha de preveure la possibilitat de poder registrar grups informals sense que els membres hagin de exposar les seves dades personals (noms i cognoms, adreça quan no tinguin una seu específica, …).
 

Informació relacionada ->
Acord UE sobre registre de grups d’interès – Annex 1 amb llistat:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014Q0919(01)&from=ES