Urgent: esmenes al Projecte de llei de protecció d’informants/alertadors/whistleblowers

Imprescindible l’esmena al Senat de la Llei per a la defensa de persones informants/alertadores

Millor que hi hagi això que no hi hagi res sembla que vulguin que diguem els promotors de la versió de la Llei per a la defensa de persones informants/alertadores aprovada a l’últim ple del Congrés de 2022.

Doncs no. Per nosaltres millor que no hi hagi res.

Hem reclamat moltes vegades que s’esmeni la Llei per a la defensa de persones informants/alertadores perquè no acabi sent un mer tràmit de cara a la galeria (Unió Europea) sense realment protegir el gruix de les persones els qui denunciem corrupció i abusos que afecten linterès general.

La versió aprovada a l’últim ple del 2022 és encara extremadament deficitària i demanem a tots els grups parlamentaris d’esmenar-la al seu pas pel Senat.

Continuen sense abastar més que delictes penals i infraccions només si són greus i molt greus, deixant fora la resta de tipologies d’actuacions que diàriament soscaven la nostra democràcia; no protegeix actuacions com la de Snowden o Falciani, impedint que surtin a la llum els crims contra l’interès general mantinguts més secrets i amagats; discrimina qui denuncia protegint la seva identitat per no patir represàlies, quan Xnet hem demostrat amb la pràctica en més de 10 institucions que hi ha mitjans tècnics pels quals no cal fer-ho; abandonen a la seva sort les organitzacions que ajuden i investiguen juntament amb les persones que informen; permeten a la nova autoritat extralimitar-se sense mandat judicial…

A continuació, tornem a plantejar les esmenes que considerem imprescindibles perquè el text arribi a les garanties necessàries perquè els que informin sobre pràctiques que soscaven l’interès general puguin fer-ho amb totes les garanties i sense patir represàlies, tal com plantegem a la nostra plantilla de llei en transposició de la Directiva.

Les motivacions més detallades es poden llegir -> aquí [ES]
 

• Exposició de motius
– Art.2

Contempla només «Accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu.»

És imprescindible ampliar-lo a totes aquelles pràctiques que perjudiquen l’interès general com abusos de poder, vulneracions de codis de conducta, accions menys greus, etc. És a dir, sense això, aquesta llei serviria només per a uns quants casos i no per establir la higiene democràtica que la societat, farta de tants tripijocs, reclama. A més, les persones que informen no tenen els coneixements per saber si un il·lícit es considera greu o no i aquest dubte els inhibiria.

RECUPERAR LES ESMENES ->
245-247 Compromís-MásPaís
92-94 ERC

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-3.PDF
 

– Art.3
Incorporar la protecció a intermediaris i facilitadors (ONGs, etc…) perquè molt sovint ajuden les persones que informen i en molts casos són imprescindibles perquè la informació arribi a bon port. Ni tan sols es defensen els canals d’informació que gestionen, com seria en el nostre cas treure a la llum les Targetes Black.

RECUPERAR LES ESMENES ->
248 Compromís-MásPaís
96-97 ERC

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-3.PDF
 

– A Art. 18 («indicis racionals d’haver-se obtingut mitjançant la comissió d’un delicte») i Art.38 («Aquesta mesura no afectarà les responsabilitats de caràcter penal.»)
S’ha d’eliminar la responsabilitat penal si està relacionada amb l’obtenció de la informació i no implica delictes contra les incolumitats de les persones. Si no fos així, les persones que van informar sobre els Papers de Panamà o la llista Falciani, per fer només dos exemples, no podrien rebre protecció. És a dir, aquesta llei serviria poc o res.

Sigui dit de passada, és en tot cas molt dolorós veure com, en ple cas Villarejo, s’hagin admès tantes excepcions per a institucions.
RECUPERAR LES ESMENES ->
251-258 Compromís-MásPaís
107-119 ERC

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-3.PDF
 

– A Art.18, i 20 i Disposició Final Dotzena
Es repeteix un error, eliminat dels articles 9 i 17 en què es discrimina qui informa anònimament, tot i que és un requisit de la Directiva. S’ha d’eliminar que no es pot informar en els temps deguts si “la comunicació fos anònima”. Això a més crea inseguretat jurídica ja que contradiu l’art. 21 («8è Conèixer l’estat de la tramitació de la seva denúncia i els resultats de la investigació».)

Cal establir requisits clars per a les bústies/canals per informar de manera que no hi hagi discriminació per als que informin anònimament. Portem des del 2017 demostrant que és possible, instal·lant bústies a més de 10 institucions.

RECUPERAR LES ESMENES ->
107-109 ERC

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-3.PDF
I crear una igual per a la Disposició final Dotzena
 

– Art.19
L’Autoritat no s’ha d’extralimitar. Cal recordar que l’Autoritat en aquest cas no investiga els fets. Només ha de decidir si atorgar la protecció a la persona informant.

No es comprèn doncs tant poder sense mandat judicial: «Totes les persones naturals o jurídiques, privades o públiques, hauran de col·laborar amb les autoritats competents i estaran obligades a atendre els requeriments que se’ls dirigeixin per aportar documentació, dades o qualsevol informació relacionada amb els procediments que s’estiguin tramitant, fins i tot les dades personals que li siguin requerides.»

RECUPERAR LES ESMENES ->
144-146 PdCat

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-3.PDF
 

– Art. 38 (Punts 1 i 5)
És imprescindible invertir la càrrega probatòria
 

– Disposició final primera
Finalment, es limita la gratuïtat de la tan necessària assistència legal només per als que tinguin salaris molt baixos (menys de 2400 euros bruts), reduint enormement el nombre de persones que es puguin permetre informar d’abusos sistèmics.

CREAR LA SEGÜENT ESMENA
Canviar “(…) inferiors a quatre vegades l’indicador públic de renda” per “(…) inferiors a vuit vegades l’indicador públic de renda”.