Carta para darse de baja de la SGAE u otra entidad de gestión

[Per falta de temps i recursos, la traducció al català d’aquesta web no està acabada. Si trobes interessants alguns dels nostres documents i tens temps de traduir-los, ens ho pot enviar (si us plau, reproduint la maquetació). Moltes gràcies!]

Documento para darse de baja de la SGAE u otras entidades de gestión
descarga PDF

El abajo firmante Don/Doña……………………………………………………. Con D.N.I………………….. socio de la entidad de gestión…………….. con número………………….. solicita con la presente carta darse de baja de esta entidad.

En…………………. a ………………………
Firma: