Declaración de uso de repertorio libre

[Per falta de temps i recursos, la traducció al català d’aquesta web no està acabada. Si trobes interessants alguns dels nostres documents i tens temps de traduir-los, ens ho pot enviar (si us plau, reproduint la maquetació). Moltes gràcies!]

La empresa………………..…………………………………………………………………

Domiciliada en:
………….……………………………………………………………nº…………C.P………

Localidad………………………..…Provincia…………………………………………..

con NIF:……………………………………

declara que hace uso (difusión), en el local arriba mencionado, de contenidos no pertenecientes al repertorio de ninguna Entidad de Gestión.
Firmado: